Quên mật khẩu ?
LOẠI GIAO DỊCH HẠN MỨC TRÊN 1 GIAO DỊCH (VNĐ) HẠN MỨC TRÊN 1 NGÀY (VNĐ)
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỘNG TÁC VIÊN ĐIỂM
CHẤP NHẬN
THANH TOÁN
VÍ VIỆT
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỘNG TÁC VIÊN ĐIỂM
CHẤP NHẬN
THANH TOÁN
VÍ VIỆT
Chưa
định danh
Định danh
Online
Định danh qua
Internet Banking/
tại quầy GD
Định danh Định danh Chưa
định danh
Định danh
Online
Định danh qua
Internet Banking/
tại quầy GD
Định danh Định danh
Chuyển tiền Ví đến Ví 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Chuyển tiền Ví đến không Ví 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Chuyển tiền Ví đến tài khoản LPB 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Chuyển tiền từ Ví đến thẻ ngân hàng nội địa - dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Chuyển tiền từ Ví đến tài khỏan ngân hàng nội địa - dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Chuyển tiền từ Ví đến tài khoản ngân hàng nội địa 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Rút tiền từ Ví tại quầy (tiền mặt) Không được phép Không được phép Được phép Được phép Được phép Không được phép Không được phép Được phép Được phép Được phép
Rút tiền từ Ví về tài khoản LPB (Ví đã liên kết) Không được phép Không được phép Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế Không được phép Không được phép Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
Rút tiền từ Ví về thẻ ngân hàng nội địa - dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Rút tiền từ Ví về tài khoản ngân hàng nội địa - dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Nạp tiền vào Ví tại quầy (tiền mặt) 5,000,000 5,000,000 Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế 20,000,000 20,000,000 Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
Nạp tiền vào Ví từ tài khoản LPB (Ví đã liên kết) Không được phép Không được phép 100,000,000 300,000,000 300,000,000 Không được phép Không được phép 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Nạp tiền vào Ví từ thẻ Ngân hàng nội địa – dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Nạp tiền vào Ví từ tài khoản Ngân hàng nội địa (qua Internet Banking (IB)/Mobile Banking (MB) của NH nội địa) - dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Nạp tiền vào Ví tại quầy giao dịch/IB/MB của các NH khác Không được phép Không được phép Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế Không được phép Không được phép Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
Topup/mua thẻ cào điện thoại 1,000,000 1,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Nạp Tài khoản trực tuyến/mua thẻ Tài khoản trực tuyến (Game) 1,000,000 1,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Thanh toán hóa đơn 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Mua sắm online 5,000,000 5,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 20,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000