ĐIỀU KHOẢN VỀ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG LPB OTP

  Điều khoản về cung cấp và sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP là toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Khách hàng trong quá trình cung cấp và sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP. Khách hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các nội dung này khi ký tên trên các biểu mẫu hoặc xác nhận đồng ý trên các kênh đăng ký/giao dịch điện tử do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ban hành hoặc triển khai về đăng ký và sử dụng LPB OTP. Điều kiện, điều khoản này là một phần không tách rời của Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Liên Việt 24h và Internet Banking giữa LPB và Khách hàng.

Điều 1. Quy định về cung cấp và sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP

 1. LPB OTP là phần mềm tạo mã OTP, giúp người dùng chủ động lấy mã xác thực giao dịch OTP khi thực hiện các giao dịch trên Liên Việt 24h và Internet Banking.
 2. Điều kiện đăng ký sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP:
 3. - Đã đăng ký Internet Banking/Liên Việt 24h

  - Đã cài đặt, kích hoạt, đặt PIN thành công cho giải pháp xác thực LPB OTP trên thiết bị di động của khách hàng.

  - Các điều kiện khác theo quy định của LPB tùy từng thời kỳ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Quyền của Khách hàng

  a) Được Ngân hàng tạo mọi điều kiện để sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP theo cách có hiệu quả và an toàn nhất;

  b) Được yêu cầu cung cấp các thông tin, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ sử dụng liên quan đến giải pháp xác thực LPB OTP;

  c) Các quyền khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

  a) Tuân thủ biểu phí giải pháp xác thực LPB OTP của Ngân hàng tùy theo từng thời kỳ;

  b) Bảo mật các thông tin liên quan đến giải pháp xác thực LPB OTP (Ví dụ: Tên đăng nhập, mật khẩu, OTP…), không cho mượn, cho thuê, cung cấp thông tin của dịch vụ cho bất kỳ bên nào;

  c) Chịu trách nhiệm và chịu mọi tổn thất phát sinh (nếu có) về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng giải pháp xác thực do lỗi của mình hoặc để lộ các thông tin bảo mật nêu trên;

  d) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan đến cung cấp và sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP theo yêu cầu của Ngân hàng;

  e) Thông báo kịp thời với Ngân hàng khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên giải pháp xác thực LPB OTP của mình hoặc giải pháp xác thực LPB OTP của mình bị lợi dụng;

  f) Không được sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và/hoặc có liên quan đến các đối tượng, quốc gia bị cấm vận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh (nếu có) nếu sử dụng ứng dụng vi phạm các nội dung này;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

3.1. Quyền của Ngân hàng

  a) Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP theo quy định.

  b) LPB OTP sẽ bị khóa trong các trường hợp sau:

  - Nếu KH nhập sai mã PIN lần thứ 3, hệ thống khóa 05 phút;

  - Nếu KH nhập sai lần thứ 4, hệ thống khóa 1h;

  - Nếu KH nhập sai lần thứ 5, hệ thống khóa vĩnh viễn. KH phải thực hiện kích hoạt lại (giống kích hoạt lần đầu) để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

  c) Không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do Khách hàng để lộ mã kích hoạt, mã PIN truy cập giải pháp xác thực LPB OTP vì bất kỳ lý do gì;

  d) Không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP không do LPB cung cấp;

  e) Ngân hàng có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi các nội dung tại Điều khoản này. Nội dung thay đổi phải thông báo cho Khách hàng bằng một hoặc một số hình thức: qua email, qua thông báo trên Liên Việt 24h /Internet Banking, qua website https://www.lienvietpostbank.com.vn/ …. trước 07 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực.

  f) Các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Khách hàng và Ngân hàng không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

3.2. Nghĩa vụ của Ngân hàng

  a) Hướng dẫn Khách hàng thực hiện đúng các quy định có liên quan trong việc sử dụng giải pháp xác thực LPB OTP, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các thông tin sai hoặc sử dụng chưa chính xác.

  b) Bảo mật các thông tin liên quan đến giải pháp xác thực LPB OTP và giao dịch trên giải pháp xác thực LPB OTP của Khách hàng theo quy định.

  c) Tiếp nhận khiếu nại, tra soát của khách hàng qua Tổng đài chăm sóc khách hàng/quầy giao dịch của Ngân hàng.

  d) Các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Khách hàng và Ngân hàng không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Khi Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cung cấp tính năng mới hoặc sửa đổi tính năng hiện tại của giải pháp xác thực LPB OTP thì việc Khách hàng chấp nhận hay từ chối sử dụng tính năng này không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và hiệu lực của các nội dung trong Điều khoản sử dụng này và các bên vẫn tiếp tục bị ràng buộc về quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp các tính năng có kèm quy định sử dụng và Khách hàng sử dụng tính năng này Khách hàng được xem là đã đồng ý với quy định kèm theo đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản được quy định.

Điều khoản này được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.